دستگاه حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب نانوتایم نسخه پایه

در نرم افزار حضور و غیاب نانوتایم مهمترین هدف محاسبه دقیقکارکرد پرسنل میباشد.برنامه حضور و غیاب نانوتایم با برآورده کردن این هدف و ارائه امکانات و گزارش های مختلف مدیریتی و پیشرفته و محاسبه پارامتر های متفاوت در محاسبه کارکرد پرسنل میباشد

دستگاه کاری اثر انگشت تشخیص چهره SilkBio 101 ECo

دستگاه حضور و غیاب کارت، اثر انگشت و تشخیص چهره، با ظرفیت ذخیره سازی تعداد کاربر و تردد بالا .


  • 1
  • 2